ดูทั้งหมด..43

News !! News

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-] [วันที่ : 2020-01-27 ,อ่าน : 104 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 34 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 29 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 30 ,โดย : 6441205 ]
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถส่วนราชการ ประำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
    [-/2563] [วันที่ : 2019-10-08 ,อ่าน : 26 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..43

My logo

                   
My logo
  1 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๕.๐๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๕๓๖ มหาสารคาม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D1) ซื้ออาหารเสริมนม เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (เส้นที่ ๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [W0) จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีแห้งถังดับเพลิง จำนวน 20 ถังๆ ละ 900.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 73 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 98 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 63 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 49 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 68 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 106 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 68 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 73 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 64 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 84 ,โดย : admin ]
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 106 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 68 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 73 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 64 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 84 ,โดย : admin ]
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1