ดูทั้งหมด..47

News !! News

ประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    [-] [วันที่ : 2020-02-26 ,อ่าน : 109 ,โดย : 6441205 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
    [-] [วันที่ : 2020-02-26 ,อ่าน : 121 ,โดย : 6441205 ]
กำหนดการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-21 ,อ่าน : 403 ,โดย : 6441205 ]
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-14 ,อ่าน : 1360 ,โดย : 6441205 ]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-] [วันที่ : 2020-01-27 ,อ่าน : 112 ,โดย : 6441205 ]
ดูทั้งหมด..47

My logo

                   
My logo
  1 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑,๑๖ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D0) จ้างจัดหาอาหารว่างและอาหารกลาง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๔ คนๆ ละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๖๘๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [B0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน บ้านวังงโจด หมู่ที่ ๓,๑๕ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 87 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 107 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 75 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 58 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 78 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 116 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 77 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 83 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 73 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 94 ,โดย : admin ]
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 116 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 77 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 83 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 73 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 94 ,โดย : admin ]
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1