แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
11.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)-2020-04-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์122020-04-30 13:10:42
21.ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562-2020-02-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1202020-02-26 10:58:03
31.ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562-2020-02-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1262020-02-26 11:00:48
41.ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2020-02-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-4272020-02-25 15:05:01
51.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563-2020-02-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1,3832020-02-25 15:02:22
61.ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2020-01-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1172020-01-28 14:09:32
71.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-412019-10-10 16:12:58
81.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-362019-10-10 16:14:41
91.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-372019-10-10 16:15:26
101.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถส่วนราชการ ประำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-/25632019-10-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-342019-10-09 14:04:09
111.ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-472019-08-27 14:18:40
121.ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปี 2562-2019-08-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-222019-08-15 14:12:29
131.ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1032019-07-19 14:23:56
141.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (1)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-492019-07-10 16:38:26
151.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (2)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-332019-07-10 16:39:20
161.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (3)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-372019-07-10 16:41:27
171.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (4)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-352019-07-10 16:42:15
181.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 105-ว 1062019-07-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-1732019-07-09 14:01:03
191.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 107-ว 1082019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-742019-07-09 14:02:22
201.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง มค 80401/ว 1092019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-752019-07-09 14:03:01
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1