แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
11.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2021-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
21.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2021-10-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
31.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2021-10-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
41.ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม-2021-08-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
51.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2021-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
61.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-2021-06-16กลุ่มงานประกันสุขภาพนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
71.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล-2021-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
81.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ123452021-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
91.ข่าวประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการของประชาชน (โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ)123452021-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
101.ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
111.ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม123452021-02-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
121.ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
131.ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 256312342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
141.ข่าวประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-12-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
151.ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง (กำจัดผักตบชวา)มค. ๘๐๔๐๑/ว ๑๔๑2020-12-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
161.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณพ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2563-2020-11-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
171.ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง-2020-09-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
181.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น9999/992020-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
191.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639999/992020-08-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
201.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น9999/9992020-08-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1