แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

วาระ/ประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
12.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 256312342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
22.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 9999/992020-09-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
32.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25639999/9992020-08-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
42.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25629999/9992020-08-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
52.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25629999/9992020-08-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
62.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25629999/9992020-08-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
72.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25629999/9992020-08-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
82.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25629999/9992020-08-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
92.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 9999/992020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
102.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 9999/992020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
112.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 9999/992020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
122.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
132.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
142.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
152.วาระการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)-2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
162.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
172.วาระการประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)0000032017-07-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1