ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
14.สรุปรายงานการประชุมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-/25612018-09-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
24.สรุปรายงานการประชุมจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย -/25612018-07-03กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข-
34.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)-/25612018-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
44.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
54.สรุปรายงานการประชุมจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
64.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-04-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
74.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 10,14 (งบกลาง)-/25612018-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
84.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-07กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
94.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
104.สรุปรายงานการประชุมจ้าเงหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
114.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
124.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
134.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
144.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
154.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
164.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
174.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-
184.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
194.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังโจด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
204.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
214.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
224.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
234.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลห้วยเตย จำนวน 7 สาย (หมู่ 1,2,3,7,9,15 และ 19 งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612017-11-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
244.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงุถนนดินภายในตำบลห้วยเตย บ้านสำโรง หมู่ที่ 6,10,14 และ 18 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612017-11-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1