แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
15.ศูนย์การเรียนรู้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) -2017-12-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1