แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
3ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายรายต่อสุขภาพ-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
4ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2557-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
5ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2557-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
6ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
7ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : งานทะเบียนพาณิชย์-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
8ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1