แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
3ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
4ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
5ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
6ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การจัดเก็บภาษีป้าย-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
7ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
8ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การ่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
9ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การช่วยเหลือสาธารณภัย-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
10ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
11ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
12ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ-2015-09-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1