แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
3ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
4ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
5ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
6ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน กองสวัสดิการสังคม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
7ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน กองสาธารณสุข-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
8ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
9ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในสำนักปลัด อบต.-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
10ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองคลัง-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
11ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
12ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
13ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
14ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
15ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
16ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
17ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2020-07-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
18ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2020-07-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
19ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
20ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2561-2563)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1