แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2020-07-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2020-07-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
3ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
4ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2561-2563)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
5ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
6ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
7ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1