แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 2565-2022-04-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานครู อบต. 2565-2021-10-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
3ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานจ้าง 2565-2021-10-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
4ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม-2021-07-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
5ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563-2020-09-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
6ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-09-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
7ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป พ.ศ.2563-2020-09-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
8ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563-2020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
9ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563-2020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
10ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562-2020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
11ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
12ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
13ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ปลัด อบต.)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
14ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
15ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นแทนตำแหน่งที่ว่าง-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
16ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1