แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

วารสารท้องถิ่น

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
19.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างบทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future-2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
29.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
39.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างกลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
49.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างการผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
59.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
69.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดหนองบัวลำภู -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
79.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้างนวัตกรรมการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่นในจังหวัดถนนยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1