แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

วารสารท้องถิ่น

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานบทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future-2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย1022017-12-26 09:51:25
2แบบฟอร์มและรายงานการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย642017-12-26 09:52:34
3แบบฟอร์มและรายงานกลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย682017-12-26 09:53:18
4แบบฟอร์มและรายงานการผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย572017-12-26 09:54:03
5แบบฟอร์มและรายงานการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย752017-12-26 09:54:37
6แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดหนองบัวลำภู -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12017-12-26 09:56:11
7แบบฟอร์มและรายงานนวัตกรรมการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่นในจังหวัดถนนยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -2017-12-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12017-12-26 09:58:40
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1