แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร-2022-01-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
4ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมาตรฐานจริยธรรม9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
5ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมาตรฐานการใช้ดุลพินิจ9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
6ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1