ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
11โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด (ห้วยเตยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-02-152019-02-17โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด (ห้วยเตยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25620000-00-006441205click ดูกิจกรรม
22ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ในตำบลห้วยเตย ปี 25642021-04-012021-08-30จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ อปท. จัดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในตำบลห้วยเตย0000-00-00Bao E-sanclick ดูกิจกรรม
33ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น2021-04-012021-04-30กิจกรรมมี 5 กิจกรรม 1.ด้านเกษตรกรรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การจักสานฆ่องด้วยไม้ไผ่ 3. ด้านการแพทย์ การนวดแผนไทย 4. ด้านการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ 5. ด้านศิลปกรรม หมอลำ,รำวงย้อนยุค0000-00-00Bao E-sanclick ดูกิจกรรม
44จดหมายข่าวเกี่ยวกับหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยเตย2021-01-012021-12-31แหล่งท่อเที่ยวในตำบห้วยเตย0000-00-00Bao E-sanclick ดูกิจกรรม
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1