หัวข้อกิจกรรมข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ในตำบลห้วยเตย ปี 2564
รายละเอียดของกิจกรรมจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ อปท. จัดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในตำบลห้วยเตย
เริ่มวันที่1 เม.ย. 2021
สิ้นสุดวันที่30 ส.ค. 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1