หัวข้อกิจกรรมฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียดของกิจกรรมกิจกรรมมี 5 กิจกรรม
1.ด้านเกษตรกรรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การจักสานฆ่องด้วยไม้ไผ่
3. ด้านการแพทย์ การนวดแผนไทย
4. ด้านการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ
5. ด้านศิลปกรรม หมอลำ,รำวงย้อนยุค
เริ่มวันที่1 เม.ย. 2021
สิ้นสุดวันที่30 เม.ย. 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1