ดูทั้งหมด..48

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)
    [-] [วันที่ : 2020-04-28 ,อ่าน : 12 ,โดย : 6441205 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    [-] [วันที่ : 2020-02-26 ,อ่าน : 120 ,โดย : 6441205 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
    [-] [วันที่ : 2020-02-26 ,อ่าน : 125 ,โดย : 6441205 ]
กำหนดการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-21 ,อ่าน : 426 ,โดย : 6441205 ]
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-14 ,อ่าน : 1383 ,โดย : 6441205 ]
ดูทั้งหมด..48

My logo

                   
My logo
  1 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้าง หอประปาถังสูง ๑๐ ลบ.ม. (ถังเก็บน้ำ ๔ ลูก) บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W0) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างเหมาจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับรับรองจุดตรวจคัดกรองฯ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 98 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 116 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 87 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 65 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 89 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 126 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 88 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 95 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 84 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 108 ,โดย : admin ]
My logo
นางมยุรา รักษาบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 126 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 88 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 95 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 84 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 108 ,โดย : admin ]
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1