ดูทั้งหมด..88

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน
    [-] [วันที่ : 2022-05-31 ,อ่าน : 50 ,โดย : Bao E-san ]
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ งานแพทย์ฉุกเฉิน
    [-] [วันที่ : 2022-05-27 ,อ่าน : 36 ,โดย : Bao E-san ]
รับสมัครจ้างเหมาบริการ
    [-] [วันที่ : 2022-05-18 ,อ่าน : 58 ,โดย : Bao E-san ]
ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
    [-] [วันที่ : 2022-04-28 ,อ่าน : 92 ,โดย : patcharakorn ]
ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปี 2565
    [-] [วันที่ : 2022-04-19 ,อ่าน : 100 ,โดย : patcharakorn ]
ดูทั้งหมด..17

Meeting !! News

วาระ/ประชุม

รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
    [1234] [วันที่ : 2021-01-11 ,อ่าน : 167 ,โดย : Bao E-san ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
    [9999/99] [วันที่ : 2020-09-02 ,อ่าน : 363 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-11 ,อ่าน : 341 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-05 ,อ่าน : 232 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-05 ,อ่าน : 220 ,โดย : 6441205 ]
My logo
  1 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กใส่แฟ้ม ทรงสูง ไม่มีบานปิด 40 ช่อง 1 ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กใส่แฟ้ม ทรงสูง ไม่มีบานปิด 40 ช่อง 1 ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [B0) ซื้อเครื่องพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร ทะเบียน 81-4372 มค 1 คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) ซื้อเครื่องพิมพ์Printer(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขกม 379 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์สำหรับส่งผู้ป่วยและดูแลระหว่างส่งต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 339 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 289 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 248 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 246 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 295 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 296 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 253 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 249 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 263 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 270 ,โดย : admin ]
My logo
นายวีระยุทธ์ พานคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ดูทั้งหมด..4

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาฯ

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ในตำบลห้วยเตย ปี 2564
....จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ อปท. จัดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในตำบลห้วยเตย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-01 โดย : Bao E-san]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
....กิจกรรมมี 5 กิจกรรม 1.ด้านเกษตรกรรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การจักสานฆ่องด้วยไม้ไผ่ 3. ด้านการแพทย์ การนวดแผนไทย 4. ด้านการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-01 โดย : Bao E-san]
จดหมายข่าวเกี่ยวกับหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยเตย
....แหล่งท่อเที่ยวในตำบห้วยเตย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-01 โดย : Bao E-san]
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด (ห้วยเตยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
....โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด (ห้วยเตยเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-15 โดย : 6441205]
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 296 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 253 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 249 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 263 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 270 ,โดย : admin ]

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ที่อยู่ 212 ม.4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
โทร : 043-706906
แฟกซ์ : 043-706906
อีเมล : saraban@huaytoei.go.th

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1