วันที่ 19 กรกฎาคม 2019 เวลา 03:48:07

ผู้บริหาร

person-1.jpg
นางมยุรา รักษาบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

person-2.jpg
นายสวัสดิ์ วังสายาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

person-3.jpg
นางสาวสมจิตต์ แผดนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

person-4.jpg
นางชนนพร จินารักข์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1