วันที่ September 27, 2021 เวลา 6:16:07 AM

ผู้บริหาร

person-1.jpg
นางมยุรา รักษาบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : 0862256514
person-2.jpg
นายสวัสดิ์ วังสายาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : 0610428995
person-3.jpg
นางสาวสมจิตต์ แผดนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : 0933250388
person-4.jpg
นางชนนพร จินารักข์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : 0862225441
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1