วันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 16:56:26

ผู้บริหาร

person-1.jpg
นายวีระยุทธ์ พานคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : -
person-2.jpg
นางกิตติยา บัวเผื่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : -
person-3.jpg
นายสวัสดิ์ วังสังยาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : -
person-4.jpg
นางอภิชา เฮอร์คูล่า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เบอร์ติดต่อ : -
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1