วันที่ 19 กรกฎาคม 2019 เวลา 04:08:00

สมาชิกสภา


นายอ โพธิ์ออน
ประธานสภา


นายพรมมา ทองนุช
รองประธานสภา


จ่าเอกทินกร กองทอง
เลขานุการสภา

ที่ 
หมู่ที่
ชื่อ - สกุล
1        1 นางราตรี   มูลมั่น
2        1 นายนิยม   สีแสด
3        2 นายขทากร   ศรีอาจ
4        2 นายจรูญ  กาหลง
5        3 นายสุวรรณ   สืบสำราญ
6        3 นายบุญตา   กาหลง
7        4 นางนงเยาว์   ไชยเณร
8        4 นางสาวสมพิศ  กางเกต
9        5 นายบุญคง   สีลาดหา
10        5 นายสมร   ถาโคตร์
11        6 นายผจญ  สีจันแดง
12        6 นางพันทนี   ขันผง
13        7 นางวรรณนา   หวัง
14        7 นายอดิศักดิ์  พันฤทธิ์
15        8 นายสำราญ   โสลา
16        8 นายบุญจันทร์ จันทะนามศรี
17        9 นางสาวอรุณี  ลอมโฮม
18        9 นางอนงค์  ถาโคตร
19      10 นายบุดดี   อันชัน
20      10 นางสาวต้อย   นาถ้ำพลอย
21      11 นางรำไพ  ชูคันหอม
22      11 นายเกษโกมล  พานคง
23      12 นายทองใส  จำปาหอม
24      12 นายอำนาจ   ประทุมรัตน์
25      13 นายสุทา  ทาสิงห์
26      13 นายบุญส่ง   พลยาง
27      14 นายสาย  แดนคำสาร
28      14 น.ส.เกษศิรินทร์  เกิดนอก
29      15 นายสมพร  โคตรเสนา
30      15 นายณรงค์ศักดิ์  บัวเผื่อน
31      16 นายภูมิศักดิ์  โคคอน
32      16 นายสุพัฒน์  เรียนรู้
33      17 นายบุญพด  ถากันหา
34      17 นายสายยน    รักษาภักดี
35      18 นายกุศล  ดวงจันทร์โชติ
36      18 นายสุพล   อะสูร
37      19 นางพัฒธิญา  ทิ้งแสน
38      19 นายวรพงษ์   ไวสาหลง
(นายอนุสรณ์    ดวงศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
วันที่   31   ตุลาคม  2561
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1