สมาชิกสภา


นายขทากร ศรีอาจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายทองพูน จันศรี
รองประธานสภา

นายพล แพงสอน
เลขานุการสภา


นายนิยม สีแสด
สมาชิกสภา ม.1

นายวิรัช พงษ์อุดทา
สมาชิกสภา ม.3

นางสาวสมพิศ กางเกต
สมาชิกสภา ม.4

นางมะลิ อุทัยบาน
สมาชิกสภา ม.6


นางสาววรรณา พรศักดิ์ดา
สมาชิกสภา ม.7

นายบุญจันทร์ จันทะนามศรี
สมาชิกสภา ม.8

นางสาวอรุณี ลอมโฮม
สมาชิกสภา ม.9

นายบุดดี อันชัน
สมาชิกสภา ม.10


นางสุปัน ภูผามานัง
สมาชิกสภา ม.11

นางสาวกนกอร เจนการ
สมาชิกสภา ม.12

นายยอดสนธุ์ รัตรองใต้
สมาชิกสภา ม.13

นางสาวเพ็ญแข จันตะคุณ
สมาชิกสภา ม.14


นางสรัญญา ศรีไชยปัญหา
สมาชิกสภา ม.15

นายนครินทร์ คำเกตุ
สมาชิกสภา ม.17

นายสุพล อะสูร
สมาชิกสภา ม.18

นางไพจิตร สาชิน
สมาชิกสภา ม.19
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1