สมาชิกสภา


นายภูมิศักดิ์ โคมคอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายอำนาจ ปทุมรัตน์
รองประธานสภา

นายนิยม สีแสด
เลขานุการสภา


นางราตรี มูนมั่น
สมาชิกสภา ม.1

นายจรูญ กาหลง
สมาชิกสภา ม.2

นายขทากร ศรีอาจ
สมาชิกสภา ม.2

นายบุญตา กาหลง
สมาชิกสภา ม.3


นางนงเยาว์ ไชยเณร
สมาชิกสภา ม.4

นางสาวสมพิศ กางเกต
สมาชิกสภา ม.4

นายสมร ถาโคตร์
สมาชิกสภา ม.5

นายพจญ สีจันแดง
สมาชิกสภา ม.6


นางพันธนี ขันผง
สมาชิกสภา ม.6

นายอดิศักดิ์ พันฤทธิ์
สมาชิกสภา ม.7

นางวรรณา หวัง
สมาชิกสภา ม.7

นายสำราญ โสลา
สมาชิกสภา ม.8


นายบุญจันทร์ จันทนามศรี
สมาชิกสภา ม.9

นางสาวอรุณี ลอมโฮม
สมาชิกสภา ม.9

นางอนงค์ ถาโคตร
สมาชิกสภา ม.9

นายบุดดี อันชัน
สมาชิกสภา ม.10


นางสาวต้อย นาถ้ำพลอย
สมาชิกสภา ม.10

นายโกมล พานคง
สมาชิกสภา ม.11

นางรำไพ ชูคันหอม
สมาชิกสภา ม.11

นายทองใส ชูคันหอม
สมาชิกสภา ม.13


นายบุญส่ง พลยาง
สมาชิกสภา ม.13

นายสุทา ทาสิงห์
สมาชิกสภา ม.13

นางสาวเกษศิรินทร์ เกิดนอก
สมาชิกสภา ม.14

นายสาย แดนคำสาร
สมาชิกสภา ม.14

นายสมพร โคตรเสนา
สมาชิกสภา ม.15

นายณรงค์ศักดิ์ บัวเผื่อน
สมาชิกสภา ม.15

นายสุพัฒน์ เรียนรู้
สมาชิกสภา ม.16

นายสายยน รักษาภักดี
สมาชิกสภา ม.17

นายบุญพด ถากัณหา
สมาชิกสภา ม.17

นายสุพล อะสูร
สมาชิกสภา ม.18

นายกุศล ดวงจันทร์โชติ
สมาชิกสภา ม.18

นายวรพงษ์ ไวสาหลง
สมาชิกสภา ม.19

นางพัฒธิญา ทิ้งแสน
สมาชิกสภา ม.19
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1