• [W0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย-บ้านวังโจด หมู่ที่ 12,15 โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ในศพด.อบต.ห้วยเตย ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านสำโรง หมู่ที่ 6-ถึงบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง-บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7,9 โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ศูนย์กักคอย อบต.ห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย-บ้านวังโจด หมู่ที่ 12,15] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและน้ำดื่ม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนศูนย์พักคอยอำเภอกุดรัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงถนนดิน โดยลงดินถม บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว รายการอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อน้ำยากำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เป็นพาหะนำโรค ขนาด 1 ลิตร จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 (เส้นทางที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (เส้นทางที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 (เส้นทางที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (เส้นที่ ๑) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านวังโจด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางที่ไร่นานางจอมศรี สีเห็มทอง ถึงป่าช้าบ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซม คันคูลำห้วยเอนอ้า หมู่ท่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซม คันคูลำห้วยกุดรัง หมู่ท่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านโนนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านหนองแคน - บ้านหนองหญ้าม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง - บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จำนวน ๑ หลัง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ร่างข้อบัญญัติ,รายละเอียดโครงการ) จำนวน ๔๒ ชุดๆละ ๒๑๐.-บาท เป็นเงิน ๘,๘๒๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่อปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๘๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.อบต.ห้วยเตย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังโจด หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้าง หอประปาถังสูง ๑๐ ลบ.ม. (ถังเก็บน้ำ ๔ ลูก) บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับรับรองจุดตรวจคัดกรองฯ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๗ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับรับรองจุดตรวจคัดกรองฯ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (งบกลาง) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียหายภายในตำบลห้วยเตย จำนวน ๘ จุด (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับรับรองจุดตรวจคัดกรองฯ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับรับรองจุดตรวจคัดกรองฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้ารร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณจุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการกัดเซาะ บ้านหนองแสน หมู่ที่ ๑๓ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยาแอร์ ๑๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดหาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม (ขนาดกลาง) สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑,๑๖ (อุทกภัย ปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจัดหาอาหารว่างและอาหารกลาง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๔ คนๆ ละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๖๘๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน บ้านวังงโจด หมู่ที่ ๓,๑๕ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙,๑๙ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (อุทกภัยปี ๒๕๖๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 (อุทกภัยปี 2562) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๕.๐๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๕๓๖ มหาสารคาม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้ออาหารเสริมนม เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (เส้นที่ ๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีแห้งถังดับเพลิง จำนวน 20 ถังๆ ละ 900.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 177 มค จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ ๑๓ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๘ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเเหมาปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ ๑๓ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔ (จ่ายขาด) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมระบาย ขนาด ๖.๐๕x๒.๐๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖ (เส้นที่ ๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (เส้นที่ 2) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดฯ) อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (เส้นที่ 1) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโจด หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้ออาหารเสริมนม เดือน ต.ค.๒๕๖๒ (๑-๑๐ ต.ค.๒๕๖๒) จำนวน ๓,๔๐๐.- ถุงๆ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๒๒,๓๗๒ บาท อาหารเสริมนม UHT (๑๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๒ พ.ย.๒๕๖๒) จำนวน ๑๑,๒๐๑ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๘๗,๕๙๑.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความกว้าง ๒๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ห้วยเตย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๔ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๔ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้่าง ๕.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (เส้นที่ 1) (จ่ายขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๓ และคู่มือในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบิหีรส่วนตำบลห้วยเตย จำนวน ๖๕ ชุดๆ ละ ๙๒.-บาท เป็นเงิน ๕,๙๘๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาติดตั้งยางชะลอความเร็วรถยนต์ ขนาด ๐.๓๕x๖.๐๐x๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔ จุด ภายในถนนบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับพ่นยุงเพื่อป้องกันแก้ไขโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖ (๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาบริการจ้างถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ วันที่ 12 ส.ค.2562 และวันที่ 24 ส.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (๓) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ (๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (เส้นที่ ๑) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๑ (เส้นที่ ๒) (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (เส้นที่ ๓) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ห้วยเตย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (เส้นที่ ๒) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่เตรียมปลูกป่า ปรับเกลี่ย ยกร่อง ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หต.๔๒๐-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาน้ำภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (่จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองแสน หมู่ที่ ๑๓ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.075 เมตร บริเวณลำห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้าง้จ้างเหมาปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ทีค่ 16 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านหัวนา ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดฯ) ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านห้วยเตย ม.12 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านวังทอง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านห้วยเตย ม.12 (เส้นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ม.18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองแคน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๗ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 900 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 27,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๗๗ มค จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม ม.19] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 16,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ราย จำนวน ๖ เดือนๆ ละ ๗,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๒,๓๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อกระจกโค้งนูน ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 18 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๗๗ มค จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7536 มค จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7536 มค จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 เส้นทางที่ นางหนูจี ดวงผุยทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (พร้อมป้ายโครงการ) ตามแบบ อบต.ห้วยเตย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 เส้นทางที่นายสมบัติ ดีเหมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โครงการ 7 วันอันตราย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย จำนวน 10 เดือนๆ ละ 7,200.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุดินถม ซ่อมแซมถนน จำนวน 4 จุด จำนวนปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,052 ลบ.ม. (งบกลางเงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2 เส้นทางที่ ด.ต.พยุงศักดิ์ ทาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ท้องถิ่นอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 5,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเช่าพื้นที่ Hosting และ Domain Name www.huaytoei.go.th (3 ปี วันที่ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1