• [P0) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ราย จำนวน ๖ เดือนๆ ละ ๗,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๒,๓๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังโจด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อกระจกโค้งนูน ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 18 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง กค ๑๗๗ มค จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7536 มค จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7536 มค จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 เส้นทางที่ นางหนูจี ดวงผุยทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (พร้อมป้ายโครงการ) ตามแบบ อบต.ห้วยเตย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (เส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 เส้นทางที่นายสมบัติ ดีเหมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โครงการ 7 วันอันตราย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย จำนวน 10 เดือนๆ ละ 7,200.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุดินถม ซ่อมแซมถนน จำนวน 4 จุด จำนวนปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,052 ลบ.ม. (งบกลางเงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (เส้นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2 เส้นทางที่ ด.ต.พยุงศักดิ์ ทาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ท้องถิ่นอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 5,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเช่าพื้นที่ Hosting และ Domain Name www.huaytoei.go.th (3 ปี วันที่ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1