พันธกิจ

      1. วางแผน สำรวจเก็บข้อมูลและสภาพเส้นทางคมนาคม และดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทั้งถนนในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยลำดับความสำคัญจากข้อมูลที่ได้จาการสำรวจ บริการสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ และการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับความจำเป็นของประชาชนและเตรียมความพร้อมในด้านการผังเมือง ผังชุมชน เพื่อวางแผนอนาคต ทิศทางของท้องถิ่น

      2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในพื้นที่มีคุณภาพการศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้มีความทั่วถึง ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

      3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานราชการการประนีประนอมข้อพิพาท การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

      4. ส่งเสริมแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองแก่ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน การค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนในพื้นที่

      5. ส่งเสริมงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะอย่างถูกวิธี

      6. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น ชุมชน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ทำนุบำรุงศาสนาและโบราณสถานโบราณวัตถุ

      7. สนับสนุน ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติดเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการโดยด่วน ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยยึดสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการบริหารราชการแผ่นดินท้องถิ่น
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1