วันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 17:45:40

สำนักปลัด


person-5.jpg
นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

person-6.jpg
นางภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
นักทรัพยากรบุคคล

person-7.jpg
นายศริตวรรธน์ กำพังเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

person-8.jpg
นางสาวบรรลุ บุญมาหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

person-9.jpg
นายพิเชษฐ์ พรานสมัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

person-11.jpg
นายจักราวุธ ทองชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

person-12.jpg
นายวัฒนา รักษาบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
person-15.jpg
person-15.jpg
นางนงนุช จันทวิมล
แม่บ้าน

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1