วันที่ 20 มกราคม 2022 เวลา 03:01:01

สำนักปลัด


person-5.jpg
นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

person-6.jpg
นางภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
นักทรัพยากรบุคคล

person-7.jpg
นายศริตวรรธน์ กำพังเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

person-8.jpg
นางสาวบรรลุ บุญมาหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ

person-9.jpg
จ่าเอกธงชัย สืบสำราญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

person-10.jpg
นางสาวพัสฏาภรณ์ มูลจันทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

person-11.jpg
นายจักราวุธ ทองชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

person-12.jpg
นายวัฒนา รักษาบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
person-13.jpg
นายจิระ อันทอง
คนงาน

person-14.jpg
นายรังษี อุดมทรัพย์
คนงาน

person-15.jpg
person-15.jpg
นางนงนุช จันทวิมล
แม่บ้าน

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1