วันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 18:40:43

กองคลัง


person-5.jpg
นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

person-19.jpg
นางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ

person-20.jpg
นางสาววรรณา คำตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1