วันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 17:20:46

กองช่าง


noimages.png
person-21.jpg
นายสุรศักดิ์ สีใส
ผู้อำนวยการกองช่าง

person-22.jpg
นายปรีดา อ่อนมาก
ผุ้ช่วยนายช่างโยธา

person-23.jpg
นายเอกชัย ปุผาทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

person-21.jpg
นายนนทกร ชูคันหอม
จ้างเหมาบริการ

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1