วันที่ September 27, 2021 เวลา 7:27:25 AM

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายอนุสรณ์ ดวงศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

person-26.jpg
นางสาวแพรวพรรณ สุวัน
นักวิชาการศึกษา

person-27.jpg
นางอุษาวดี คำยา
ครูรักษาการหัวหน้าศูนย์

person-28.jpg
นางสาวอาภร เจนการ
ครู

person-29.jpg
นางสาวกฤษติยา ไชยนิคม
ครู

person-999.jpg
นางสาวสมหญิง ภูมิศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

person-999.jpg
นางสาววันวิสา สีหานาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1