วันที่ 20 มกราคม 2022 เวลา 03:30:05

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



นายอนุสรณ์ ดวงศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

person-26.jpg
นางสาวแพรวพรรณ สุวัน
นักวิชาการศึกษา

person-27.jpg
นางอุษาวดี คำยา
ครูรักษาการหัวหน้าศูนย์

person-28.jpg
นางสาวอาภร เจนการ
ครู

person-29.jpg
นางสาวกฤษติยา ไชยนิคม
ครู





person-999.jpg
นางสาวสมหญิง ภูมิศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

person-999.jpg
นางสาววันวิสา สีหานาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก





ปกผู้ตรวจรอบที่ 1