วันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 16:59:37

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


person-5.jpg
นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

person-5.jpg
นางสาววริษฐา ยาย่อ
จ้างเหมาบริการ


ปกผู้ตรวจรอบที่ 1