แสดง 1 ถึง 20 จาก 311 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
1-ฟอนต์สารบรรณ-1-SIPA THSarabunNew+THSarabunPSK2017-12-258b1f729593f7a85249021ffcdacf5a747.zip
2-การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด2017-12-2518acd54a8281b3ad726a3dd24ed24995b.pdf
3-ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602017-12-2518a86f6ecf53332b54f7cde30aabf99e3.pdf
4-การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น2017-12-2511a81a4d0f596f78b5d6b2f69d2f9067e.pdf
5- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) 2017-12-255a44f6d76713473743602be1bc897222c.pdf
6-บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future2017-12-2692ee5191dcb30d8b303c77d903d99ca58.pdf
7-การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข 2017-12-269c5f0d7fb4fd5a6aaa1a3ba00c8b281c2.pdf
8-กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2017-12-269690f21a7d1b084dccd96e2ca1ede1064.pdf
9-การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม 2017-12-2696dd234f7882322645c706750916240ec.pdf
10-การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2017-12-2697faa29c6e929642a682d79e126db4edc.pdf
11-แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดหนองบัวลำภู 2017-12-269bb48241a704491a855b8543e45e4e182.pdf
12-นวัตกรรมการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่นในจังหวัดถนนยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017-12-269e995922725e997ea5a03bafeee562e23.pdf
13-/2561จ้างเหมาปรับปรุงุถนนดินภายในตำบลห้วยเตย บ้านสำโรง หมู่ที่ 6,10,14 และ 18 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017-11-274d771365125b40d3a3cee62b52e1d7b69.pdf
14-/2561จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลห้วยเตย จำนวน 7 สาย (หมู่ 1,2,3,7,9,15 และ 19 งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017-11-294a29f04af471cd47eb735ef5b98b492b7.pdf
15-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังโจด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-1042fd3329f5485c64c6782792b49a882fe.jpg
16-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-10471f31461e20a568f0108757309cc701b.jpg
17-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-10492df5676bb9e412947390759f0a354e3.jpg
18-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-1044331e66626c8580d92c7b639b4a6978a.jpg
19-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-1641409ff5db0f59dfc4e1903d2dad121c1.pdf
20-/2561จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-1741e325081af5c1c59d45418d622a596cd.pdf
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1